About 加拿大

國家概況

加拿大(Canada)。國家面積 998萬平方公里,居世界第二位,擁有人口 3659萬。英語和法語同為官方語言。

加拿大以多元文化,接納不同種族人士而聞名。國家重視移民人士,希望移民人士可盡早融入加拿大社會。